JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Politiker döms för efterforskande av källa till inslag i nyheterna

[2016-01-15] Helsingborgs tingsrätt

En politiker i en Nordvästskånsk kommun döms för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot efterforska källor sedan han frågat två personer som arbetade i kommunen om de hade blivit intervjuade i media inför ett nyhetsinslag i Sydnytt. Inslaget rörde påståenden om att politikern hade trakasserat anställda i kommunen på ett sätt som hade lett till arbetsmiljöproblem. Politikern döms till böter och ska också betala skadestånd för kränkning till de personer vars grundlagsfästa rättighet kränkts genom frågorna.

Frågorna i målet har gällt bl.a. om en politiker som tillhör oppositionen i sin egenskap av ledamot av kommunstyrelsen kan betraktas som företrädare eller representant för kommunen. Denna fråga har besvarats jakande av tingsrätten. Det förhållandet att politikern på grund av motsättningar med majoriteten och kommunledningen till viss del hindrats i utövandet av sin roll har däremot inte ansetts kunna påverka det straffrättsliga ansvaret.

Tingsrätten har också i domen poängterat att efterforskning är ett vidsträckt begrepp och att det straffrättsliga ansvaret gäller även om en källa senare väljer att framträda öppet med namn och bild i media.

Tingsrätten har också funnit att kravet på uppsåt inte innebär att efterforskningen för att vara straffbar som brott ska ha skett i avsikt att avslöja en källa. Det har bedömts tillräckligt att den efterforskande förstår eller måste ha förstått att hans frågor riskerar att avslöja källan eller det sätt på vilket uppgiftslämnandet till media gått till.

De frågor som politikern ställt till två personer som arbetade i kommunen dels i ett mejl till en av personerna gällande om denne hade blivit intervjuad av en reporter från SVT kring anklagelser mot politikern, dels till den andre personen i ett telefonsamtal om denne hade blivit intervjuad av Sydnytt, har ansetts vara brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Politikern döms till ett bötesstraff om 75 dagsböter a' 300 kr. Kränkningen av de utfrågade personerna har också ansetts vara så allvarlig att de tillerkänns skadestånd i form av kränkningsersättning med 7 000 kr.

Domen kan beställas via mejladressen helsingborgs.tingsratt@dom.se

 

Senast ändrad: 2016-01-15

För mer information kontakta:

Stefan Reimer
Chefsrådman
042-19 97 77 eller 0767-611672, stefan.reimer@dom.se

Målnummer:

B 1665-15